Landsbygdsföretagets driftsledning, 15 sp

DENHÄR utbildningen är INHIBERAD men den kommer att erbjudas på nytt i ny tappning!

Landsbygdsföretagets driftsledning inom Öppna yrkeshögskolan är uppbyggd som en fortbildningsutbildning till stöd för kontinuerligt lärande och fungerar samtidigt som en modul inom Yrkeshögskolan Novias examensgivande agrologutbildning inom utbildningsprogrammet för bioekonomi.

Landsbygdsföretagets driftsledning 15 sp består av tre fristående kurser, som är oberoende av varandra och som kan genomföras separat:

Praktiskt ledarskap i landsbygdsföretaget 5 sp
Interkulturell kommunikation i landsbygdsföretaget 5 sp
Risk- och säkerhetshantering i landsbygdsföretaget 5 sp

Driftsledningskurserna genomförs till stor del på distans och stöds av interaktiva Teamsmöten med gruppdiskussioner och skriftliga diskussioner på inlärningsplattformen Moodle. Dessutom ingår resursföreläsningar, fallstudier och goda praktiska exempel, individuella studieuppgifter, litteraturstudier, projektarbete i små grupper och gruppvisa möten. Studiegrupper bildas för att stöda varandras inlärning samt utveckling som driftsledare. Regionala närstudieträffar i form av så kallade ”hybridmöten” och studiebesök arrangeras runt om i hela Svenskfinland.

Uppgifter och bedömning: Hemtentor under modulen och individuella inlämningsuppgifter samt gruppvisa utvecklingsprojekt, som redovisas i slutet av varje kurs.

Lärandemål:

 • Den studerande:
 • skall veta hur man arbetar i olika team och har förmåga att skapa en känsla av förtroende
 • skall kunna kommunicera på ett ändamålsenligt sätt
 • skall kunna använda sig av konstruktiv feedback
 • skall ha förmåga att undervisa och fungera som mentor
 • skall vara medveten om betydelsen av uppmuntran av medarbetare
 • skall veta hur man kan utveckla processer för att engagera medarbetare
 • skall kunna följa och tillämpa finländsk arbetslagstiftning
 • skall kunna identifiera och utveckla förståelse för att olika kulturer har olika "praxis"/ tillvägagångssätt, regler, sociala normer och tankemönster
 • skall utveckla interkulturell kommunikationsförmåga, inte bara språkkunskaper, och en vilja att acceptera, beakta och anpassa sig till skillnader
 • skall uppnå kompetens för att genomföra, leda och vidareutveckla arbetsprocesser i en mångkulturell miljö
 • skall kunna använda planer och dokumenterade processer för en säker produktion
 • skall kunna tillämpa hållbara åtgärder i verksamheten och systematisk introduktion av ny personal i arbetsuppgifter
 • skall kunna allokera resurser och tid för riskkartering och tillämpa riskkontroll
 • skall kunna integrera och tillämpa aktuell lagstiftning gällande arbetssäkerhet
 • skall kunna påvisa en positiv attityd gällande riskhantering och arbetssäkerhet

Läroplansutveckling och arbetslivssamarbete:

Modulen Landsbygdsföretagets driftsledning 15 sp utgår från ett behov av fortbildning och kompetenshöjning gällande bland annat landsbygdsföretagets drifts- och arbetsledning, ekonomiförvaltning samt arbets- och produktionssäkerhet inom branschen. Branschens behov av anställning av utländsk personal innebär nya kompetenskrav gällande arbetsledning och kommunikation i en mångkulturell arbetsmiljö. Kraven på social-, ekonomisk-, ekologisk och kulturell hållbarhet i landsbygdsföretagen kan förväntas öka i takt med de globala framtida utmaningarna, bland annat beskrivna i FN:s uppställda hållbarhetsmål, Agenda 2030 och i den Europeiska Unionens "Green Deal" och kommande landsbygdsutvecklingsprogram, som träder i kraft från och med år 2023.

Modulen Landsbygdsföretagets driftsledning är framtagen i interaktivt samarbete med näringslivskontakter inom branschen, bland andra lantbrukets producent- och rådgivnings-organisationer, landsbygdsföretag och andra stadiets naturbruksutbildningar.

Arbetslivskontakter inom branschen, bland andra aktiva driftschefer i landsbygdsföretag, företagsledare och ledande experter inom området, medverkar aktivt i modulen Landsbygdsföretagets driftsledning i form av fallstudier, resursföreläsningar, regionala företagsbesök och närstudieträffar samt i samband med externa projektbeställningar och resurshandledning inom ramen för studieprojekt.

Förkunskaper:
Inga särskilda förkunskapskrav.

Målgrupper:
Modulen Landsbygdsföretagets driftsledning riktar sig till alla intresserade och särskilt till personer i förmansställning i landsbygdsföretag,

Tilläggsuppgifter:
Studerande bör vara utrustad med ändamålsenlig teknik för deltagande i undervisning på distans, dator eller Ipad med internetanslutning, hörlurar, mikrofon och webkamera. Landsbygdsföretagets driftsledning genomförs främst på svenska med stöd av ändamålsenlig användning av engelska och finska i samband med resursföreläsningar, uppgifter, diskussioner och handledning.

Kostnader:
Avgiften för hela modulen är 200€. Avgiften är uppdelad i två rater, en för hösten 2022 och en för våren 2023.

Kontaktperson:
Lars Fridefors, Lars.Fridefors@novia.fi 

 ______________________________________________________________________________________

ÖH22LD01 Praktiskt ledarskap i landsbygdsföretaget 5 sp

Tidsperiod och anmälan:

Kursen är giltig under tiden 01.08.2022 - 23.01.2023
Kursen genomförs under tiden 28.11 – 23.01.2023
Anmälan är öppen till den 23.11.2022

 

Studieperiodens (kursens) lärandemål

 • Den studerande:
 • skall veta hur man arbetar i olika team och har förmåga att skapa en känsla av förtroende
 • skall kunna kommunicera på ett ändamålsenligt sätt
 • skall kunna använda sig av konstruktiv feedback
 • skall ha förmåga att undervisa och fungera som mentor
 • skall vara medveten om betydelsen av uppmuntran av medarbetare
 • skall veta hur man kan utveckla processer för att engagera medarbetare
 • skall kunna följa och tillämpa finländsk arbetslagstiftning 

Kursens innehåll:

 • Gruppdynamik
 • Olika former av team, främst arbetslag, och uppbyggnad av team
 • Förbindning till gemensamma mål
 • Kommunikation och feedback/respons
 • Nätverkande, möten och problemlösning
 • Finländsk arbetslagstiftning

Prestationssätt:
Aktivt deltagande
Individuella inlämningsuppgifter
Projekt med skriftlig och muntlig presentation
Skriftlig hemtentamen

Undervisningsmetoder:
Aktiv inlärning med stöd av den digitala inlärningsplattformen Moodle och kommunikation i Teams.
Digitala möten med gruppdiskussioner på distans i Teams och skriftliga diskussioner i Moodle.
Vissa gemensamma möten arrangeras som regionala närträffar med möjlighet att delta även på distans (hybridmöten).

Föreläsningar, litteraturstudier, individuella inlämningsuppgifter, projekt, fallstudier och exkursioner.
Studiegrupper skapas för att stöda interaktiv inlärning och den egna personliga utvecklingen som driftsledare.

 

Tilläggsuppgifter:
Studerande behöver tillgång till en dator eller ipad med internetförbindelse, hörlurar och mikrofon. Tillgång till en webkamera är önskvärd.

Studiematerial:
Finnish labour legislation at the website of the Ministry of Economic Affairs and Employment of Finland https://tem.fi/en/labour-legislation Mette Sandahl, Mattias Wilborg, Maria Åkerlund, Christian Jacobsson, Natur & Kultur läromedel, 2019, Handbook for Team Development Pat Maier, Anna Barney & Geraldine Price, Pearson Education Limited, 2012, Study Smart Peter F. Drucker, Harvard Business Review Press, 2020, Practical Leadership

Förkunskapskrav:
Inga särskilda förkunskapskrav

Bedömningskriterier:
Aktivt deltagande i föreläsningar och möten, arbete i grupper och exkursioner.
Kompletta och godkända inlämningsuppgifter och projekt med godkänd skriftlig och muntlig presentation.
Godkänd skriftlig hemtentamen.

 

ÖH22LD02 Interkulturell kommunikation i landsbygdsföretaget 5 sp

Tidsperiod och anmälan:
Kursen är giltig under tiden 01.08.2022 - 31.12.2023
Kursen genomförs under tiden 23.1.2023 – 05.04.2023
Anmälan är öppen till den 18.1.2023

Studieperiodens (kursens) lärandemål

Den studerande:

 • skall kunna identifiera och utveckla förståelse för att olika kulturer har olika "praxis"/ tillvägagångssätt, regler, sociala normer och tankemönster
 • skall utveckla interkulturell kommunikationsförmåga, inte bara språkkunskaper, och en vilja att acceptera, beakta och anpassa sig till skillnader
 • skall uppnå kompetens för att genomföra, leda och vidareutveckla arbetsprocesser i en mångkulturell miljö

Kursens innehåll:

 • Sociala normer, "praxis"/tillvägagångssätt och tankemönster
 • Kommunikation och feedback/respons
 • Mångkulturella team/arbetslag
 • Kroppspråk

Prestationssätt:
Aktivt deltagande
Individuella inlämningsuppgifter
Projekt med skriftlig och muntlig presentation
Skriftlig hemtentamen

Undervisningsmetoder:
Aktiv inlärning med stöd av den digitala inlärningsplattformen Moodle och kommunikation i Teams
Digitala möten med gruppdiskussioner på distans i Teams och skriftliga diskussioner i Moodle
Vissa gemensamma möten arrangeras som regionala närträffar med möjlighet att delta även på distans (hybridmöten)
Föreläsningar, litteraturstudier, individuella inlämningsuppgifter, projekt, fallstudier och exkursioner
Studiegrupper skapas för att stöda interaktiv inlärning och den egna personliga utvecklingen som driftsledare

Tilläggsuppgifter:
Studerande behöver tillgång till en dator eller ipad med internetförbindelse, hörlurar och mikrofon. Tillgång till en webkamera är önskvärd.

Studiematerial:
Fred E. Jandt, An Introduction to Intercultural Communication, SAGE Publication Inc., 2020 Robert J. Sternberg, Social Intelligence and non verbal Communication, Springer Nature, Switzerland AG, 2020 Ian Tuhovsky, Communication Skills: A Practical Guide to Improving Your Social Intelligence, Presentation, Persuasion and Public Speaking, Createspace Independent Publishing Platform, 2015

Förkunskapskrav:
Inga särskilda förkunskapskrav.

Bedömningskriterier:
Aktivt deltagande i föreläsningar och möten, arbete i grupper och exkursioner.
Kompletta och godkända inlämningsuppgifter och projekt med godkänd skriftlig och muntlig presentation.
Godkänd skriftlig hemtentamen.

 

ÖH22LD03 Risk- och säkerhetshantering i landsbygdsföretaget 5 sp

Tidsperiod och anmälan:
Kursen är giltig under tiden 01.08.2022 - 31.12.2023
Kursen genomförs under tiden 06.11.2023 – 31.12.2023
Anmälan är öppen till den 01.11.2023

Studieperiodens (kursens) lärandemål

Den studerande:

 • skall kunna använda planer och dokumenterade processer för en säker produktion
 • skall kunna tillämpa hållbara åtgärder i verksamheten och systematisk introduktion av ny personal i arbetsuppgifter
 • skall kunna allokera resurser och tid för riskkartering och tillämpa riskkontroll
 • skall kunna integrera och tillämpa aktuell lagstiftning gällande arbetssäkerhet
 • skall kunna påvisa en positiv attityd gällande riskhantering och arbetssäkerhet

Kursens innehåll:

 • Användning av säkra arbetsmetoder för varje arbetsuppgift (säkerhetsmedvetande)
 • Introduktion av personal i användning av utrustning, maskiner, djurhantering, byggnader och silor
 • Silor och gaser
 • Försäkringar
 • Varför tillgången till alternativa planer och ersättande personal är så viktig?
 • Driftsledarens dokumentationssystem/ledningssystem

Prestationssätt:
Aktivt deltagande
Individuella inlämningsuppgifter
Projekt med skriftlig och muntlig presentation
Skriftlig hemtentamen

Undervisningsmetoder:
Aktiv inlärning med stöd av den digitala inlärningsplattformen Moodle och kommunikation i Teams
Digitala möten med gruppdiskussioner på distans i Teams och skriftliga diskussioner i Moodle
Vissa gemensamma möten arrangeras som regionala närträffar med möjlighet att delta även på distans (hybridmöten)
Föreläsningar, litteraturstudier, individuella inlämningsuppgifter, projekt, fallstudier och exkursioner
Studiegrupper skapas för att stöda interaktiv inlärning och den egna personliga utvecklingen som driftsledare

Tilläggsuppgifter:
Studerande behöver tillgång till en dator eller ipad med internetförbindelse, hörlurar och mikrofon. Tillgång till en webkamera är önskvärd.

Studiematerial:
The Centre for Occupational Safety https://ttk.fi/oppaat_ja_ohjeet/ladattavat_julkaisut?page=1&ppkwd[0]=25168 Articles and other references recommended by the teachers

Förkunskapskrav:
Inga särskilda förkunskapskrav

Bedömningskriterier:
Aktivt deltagande i föreläsningar och möten, arbete i grupper och exkursioner.
Kompletta och godkända inlämningsuppgifter och projekt med godkänd skriftlig och muntlig presentation.
Godkänd skriftlig hemtentamen.

Kursspråk

Svenska

Tidpunkt

28.11.2022 - 31.12.2023

Kursavgift

200,00 €