Flexibelt till Tradenom

Siktar du på att bli tradenom men önskar en mer flexibel lösning att ta dig i mål? Flexibelt till tradenom med start hösten 2023 är kanske det du söker!

Här erbjuder vi: 

SNABBA OCH FLEXIBLA STUDIER PÅ DISTANS VIA ÖPPNA YRKESHÖGSKOLAN

Du kan börja på genast, via Öppna Yrkeshögskolan, och läsa de moduler du behöver. 
Du hittar närmare information om kurser vi erbjuder under läsåret 2023-2024 och tidtabeller nedan.
Efter minst 30 avlagda studiepoäng kan du söka in via separat antagning för examensstudier eller välja att studera vidare inom Öppna YH.

Om du bara vill fortbilda dig genom att läsa separata kurser går det också bra.

Studieupplägget för tradenomexamen:
För tradenomexamen krävs 210 studiepoäng. Dessa består av grundstudier, yrkesstudier och inriktade yrkesstudier. Dessutom ska man också ha praktik, valfria studier, forsknings- och utvecklingsmetoder samt ett examensarbete.

Vi tar tillvara tidigade studier och erfarenhet:
Inom utbildningen flexibelt till tradenom kan vi ta till vara det mesta av dina tidigare studier och relevant arbetserfarenhet samt omsätta det i studiepoäng. Vi gör en individuell studieplan för dig beroende på vad du redan studerat och vad du har för arbetserfarenhet. Vi validerar tidigare studier så att du inte behöver gå hela kurser i ämnen du redan behärskar. Det betyder att du kan förkorta din studietid om du har mycket studier och erfarenhet bakom dig.

Du kan välja att fördjupa dig inom ekonomiledning eller kommunikation.
Kurserna inom inriktade studierna kräver dock förkunskaper från grund- och yrkesstudier för att kunna ta till sig kursinnehållet. Relevant arbetserfarenhet eller tidigare studier räknas också som förkunskaper.

Avgift:
100 euro per termin.

Frågor kring studierna kan riktas till Anna-Lena.Berglund@novia.fi 

___________________________________________________________________________________________

Kurser hösten 2023:

Självstudiekurser

Introduktion till högskolestudier, 1 sp (FEK22TB01-3006)

Kursansvarig: Anna-Lena Berglund

Mål 

Studerande:

 • känner till sin egen högskola, sin bransch och reflekterar över sina karriärmöjligheter
 • besitter de studiefärdigheter som krävs för studier vid högskola
 • inser sin roll som studerande samt kan arbeta i team med andra

 Innehåll: 

 • högskolans olika tjänster
 • studieteknik
 • branschkännedom och personliga karriärmål
 • teambuilding

Projekthantering, 3 sp (FEK23TB02-3001) 

Kursansvarig: Rolf Gammals

Mål 

Studerande:

 • vet hur man planerar, genomför, rapporterar, presenterar och utvärderar projekt
 • kan använda verktyg inom projektplanering och -hantering
 • förstår betydelsen av att man delar kunskap inom projektgruppen
 • kan utföra en riskanalys och uppgöra en åtgärdsplan
 • tar ansvar för sin egen aktivitet och handlar i enlighet med överenskomna tillvägagångssätt

 Innehåll: 

 • projektrelaterad terminologi
 • projektmodeller och agila metoder
 • verktyg inom projektplanering
 • projektdokumentation

IT-verktyg, 5 sp (FEK22TB03-3006)

Kursansvarig: Rolf Gammals

Mål

Studerande:

 • känner till Novias IT-tjänster
 • har förståelse för data- och informationssäkerhet
 • kan använda textbehandlingsprogam
 • kan grunderna i att använda ett kalkyleringsprogram
 • kan använda program för att visualisera muntliga presentationer
 • har förståelse för databashantering

Innehåll: 

 • Novias IT-tjänster och nätverk
 • data- och informationssäkerhet
 • textbehandlingsprogram
 • kalkylprogram
 • presentationsprogram
 • databaser

Ekonomi och företagsamhet, 5 sp (FEK22AK01-3005)

Kursansvarig: Thomas Sabel

Mål 

Studerande:

 • förstår innebörden i begreppet företagsamhet
 • förstår betydelsen av entreprenörsanda och intraprenörsanda som en drivkraft i företagsekonomin
 • känner till etableringsprocessen för företag och föreningar i Finland
 • kan utforma en affärsidé och en affärsplan
 • kan använda verktyg för affärs- och verksamhetsutveckling
 • kan sätta sig in i risker förknippade med företagande
 • kan koppla hållbarhet till affärsutveckling

Innehåll: 

 • affärsidé och affärsplan
 • vision, mission och strategi
 • företagande som yrke
 • grunda företag
 • företagets finansiering och administration
 • stödtjänster vid etablering
 • att välja bolagsform
 • risker och möjligheter
 • verktyg för affärsutveckling

Marknadsföringens grunder, 5 sp (FEK22AK02-3004) 

Kursansvarig: Kim Friman

Mål 

Studerande:

 • känner till marknadsföringens grundbegrepp
 • förstår betydelsen av och kan tillämpa ett kundorienterat synsätt i företaget eller organisationen
 • har grundläggande kunskap om och kan analysera kundens köpbeteende
 • kan utforma en enklare marknadsföringsplan och kan förverkliga den med hjälp av marknadsföringens konkurrensmedel
 • förstår kopplingen mellan CSR och företagets marknadsföring

 Innehåll: 

 • marknadsföringens grundbegrepp
 • kundens köpbeteende
 • kundorienterat synsätt
 • marknadsföringsplan
 • CSR i marknadsföringen 

Att leda kundrelationer, 5 sp (FEKÅ19KM01-3007)

Kursansvarig: Kajsa From

Mål 

Studerande:

 • vet hur man tillämpar teoretiska modeller och processer för utveckling av kundrelationer.
 • kan analysera och utveckla kundlönsamhet.
 • förstår vikten av att använda informationssystem för att hantera kundrelationer.
 • kan utveckla ett kundfokuserat värdeerbjudande.

 Innehåll: 

 • kundresan
 • personas
 • relationsmarknadsföring
 • inbound marketing, content marketing
 • nyckelkunder
 • kundlönsamhet
 • kundtillfredsställelse
 • CRM

Förkunskapskrav: 
Marknadsföringens grunder, 5 sp

_____________________________________________________________________________________________________

Inriktningen Digital marknadsföring och försäljning:

Marknadsföring i en digital omgivning, 5 sp (FEK22ÅDM01-3002) 

Kursansvarig: Kajsa From

Tidpunkt: online onsdagar kl 16-18 v. 43-51

Mål 

Studerande:

 • kan skapa en digital marknadsföringsstrategi och plan
 • kan skapa digitalt innehåll
 • känner till grunderna för hur man mäter och analyserar effekten av marknadsföringen i digitala kanaler.

 Innehåll: 

 • teoretisk aspekt på digital marknadsföringsstrategi och -plan
 • grunder i SEO och Analytics
 • innehållsmarknadsföring
 • uppdrag inom digital marknadsföring
 • marknadsföring och hantering av evenemang digitalt

Förkunskapskrav: 
Marknadsföringens grunder, 5 sp

Data, analys och automation, 5 sp (FEK22ÅFD02-3001)

Kursansvarig: Kristiina Salo

Tidpunkt: online torsdagar kl 16-18 v. 43-51

Mål 

Studerande:

 • är bekant med principerna inom marknadsföringsautomation och har grundläggande färdigheter i användningen av programvara
 • behärskar grunderna inom verktyg för marknadsföringsautomation och business intelligence
 • behärskar principerna inom Google Analytics och kan i praktiken verkställa det för en uppdragsgivare
 • kan principerna inom big data, databaser och förstår logiken med integrationer mellan dem båda

Innehåll: 

 • marknadsföringsautomation
 • business intelligence
 • Google Analytics
 • big data, databaser
 • uppdrag inom marknadsföringsautomation

Förkunskapskrav: 
Marknadsföringens grunder, 5 sp

___________________________________________________________________________________________________

Inriktningen Ekonomiförvaltning:

Fördjupad affärsredovisning, 5 sp (FEV18EB02-3005) eller (FEK22VEB02-3002)

Kursansvarig: 

Tidpunkt: online måndag och torsdag kl 16-18 v. 36-41

Mål 

Studerande:

 • förstår principer vid värdering och intäktsföring av omsättningstillgångar
 • kan planera och bokföra företagets avskrivningar, såväl planmässiga som utöver plan
 • behärskar specialfrågor såsom reserveringar, uppskrivningar och bokföring av olika finansieringsformer
 • behärskar specialfrågor inom mervärdesbeskattningen

Innehåll: 

 • Om bokföringsmetoder och bokföringsmaterial samt god bokföringssed
 • Värdering och intäktsföring av omsättningstillgångar
 • Avskrivningar enligt plan samt avskrivningsdifferenser
 • Återanskaffningsreserveringar
 • Uppskrivningar
 • Latenta skatteskulder och -fordringar
 • Finansieringsformer
 • Specialfrågor inom mervärdesbeskattningen

Förkunskapskrav: 
Affärsredovisningens grunder 5 sp

Företagsbeskattning och bokslutsplanering, 5 sp (FEV18EB03-3005) eller (FEK22VEB03-3002)

Kursansvarig: Anna-Lena Berglund

Tidpunkt: online måndag och torsdag kl 16-18 v. 43-51

Mål 

Studerande:

 • fördjupar sig i beskattning av näringsverksamhet och hur de olika bolagsformerna beskattas
 • kan planera och uppgöra bokslut för olika typer av företag med beaktande av aktuell skattelagstiftning

 Innehåll: 

 • olika skeden i den direkta beskattningen
 • inkomstskattesystemets struktur
 • olika företagsformer som skattskyldiga
 • beskattning av näringsinkomst
 • skattelättnadslagstiftningen
 • beskattning av fastighetsbolag
 • beskattning av gårdsbruk
 • bokslutsplanering

Förkunskapskrav: 
Affärsredovisningens grunder, 5 sp och Fördjupad affärsredovisning, 5 sp

Verksamhetsgranskning och revision, 5 sp (FEKÅ19EG01-3002) eller (FEK22ÅBB04-3001)

Kursansvarig: 

Tidpunkt: online tisdag kl 16-18 v. 37-51

Mål 

Studerande:

 • behärskar och förstår grundprinciper och väsentliga teorier inom verksamhetsgranskning och revision.
 • förstår begreppet intern kontroll och dess betydelse i planeringen och utförandet av ett granskningsuppdrag.
 • känner till de olika faserna i en granskningsprocess.
 • kan utföra granskning och revision och rapportera resultatet skriftligt och muntligt.

Lediga platser

Ja

Kursspråk

Svenska

Tidpunkt

11.06.2023 - 31.07.2024

Kursavgift

HT 100,00 € / VT 100,00 €