Datadrivet ledarskap, 30 sp

Känner du dig redo att skapa värde i din organisation och göra framgångsrika beslut på basen av data? Vill du bekanta dig med dataanvändningsprocesser inom områden som budgetering, marknadsföring, rekrytering, försäljning, förnyande av varumärke eller webbsida? 

Modulen Datadrivet ledarskap, 30 sp hjälper dig bland annat förbättra lönsamheten, spara kostnader, öka kundvärdet, miska på risker samt öka produktivitet. 

Tidigare erfarenhet och kunskap inom områden som marknadsföring, datahantering och ledarskap kan med denna modul förstärkas och du kan fördjupa dig i dessa ämnen. Du kommer även få bekanta dig med grunderna i AI och maskinlärning.

Utbildningen finansieras av Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning (Skols).

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning ska främja kompetensutveckling hos befolkning i arbetsför ålder och tillgång på kompetent arbetskraft. Servicecentret har till uppgift att analysera kompetens- och arbetskraftsbehov, finansiera utbildning som riktar sig till personer i arbetsför ålder, utveckla informations-, rådgivnings- och vägledningstjänster samt stödja regionalt och övrigt samarbete. Servicecentret deltar också i utvecklingen av den digitala servicehelheten för kontinuerligt lärande.

Skols godkänner studerande för kurserna och studerande bör registrera sina prestationer i KOSKI. Närmare information ges vi varje kursstart.

______________________________________________________________________________________________________  

Målgrupp:
Datadrivet ledarskap riktar sig till personer i arbetslivet som vill utveckla sina kunskaper inom datadrivet ledarskap och bekanta sig med värdet av framgångsrika beslut baserat på data. 

Innehåll: 
Modulen Datadrivet ledarskap, 30 sp består av följande kurser:

 • Data, analys och automation, 5 sp 
 • Dataanalytik, 5 sp
 • Datadrivet beslutsfattande, 5 sp
 • Artificiell intelligens för ledarskap och affärsutveckling, 5 sp
 • Marketing cloud systems, 5 sp
 • Integrating e-commerce with ERP, 5 sp 

Tidtabell:
26.10.2023-31.5.2024

Förverkligande:
Kurserna förverkligas online. 

Bedömning:
Kurserna bedöms från 1-5. 

Efter att du avslutat och blivit godkänd i alla kurser inom modulen får du ett modulintyg. 

Modulen är avgiftsfri

Vid eventuella frågor kring modulen samt dess innehåll, vänligen kontakta Camilla Ekman, Camilla.Ekman@novia.fi 

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i tidtabell och innehåll.

_________________________________________________________________________________________________

Data, analys och automation, 5 sp 

Kursansvarig: Kristiina Salo

Tidpunkt: online torsdagar kl 16-18 v. 43-51

Mål 

Studerande:

 • är bekant med principerna inom marknadsföringsautomation och har grundläggande färdigheter i användningen av programvara
 • behärskar grunderna inom verktyg för marknadsföringsautomation och business intelligence
 • behärskar principerna inom Google Analytics och kan i praktiken verkställa det för en uppdragsgivare
 • kan principerna inom big data, databaser och förstår logiken med integrationer mellan dem båda

Innehåll

 • marknadsföringsautomation
 • business intelligence
 • Google Analytics
 • big data, databaser
 • uppdrag inom marknadsföringsautomation

______________________________________________________________________________________________

Dataanalytik, 5 sp

Kursansvarig: Tom Lillhonga & Ray Pörn

Mål

Studerande:

 • blir van att hantera större datamaterial på ett effektivt sätt med Excel som verktyg.
 • får insikter i de möjligheter som data ger för att få en djupare förståelse av den egna affärsverksamheten eller ledarskap.
 • behärskar grunderna i deskriptiv dataanalys och kan dra korrekta slutsatser utifrån analyser.
 • kan på ett mångsidigt sätt presentera och kommunicera resultatet av en undersökning eller analys.

Innehåll:

 • Metoder för effektiv datahantering och analys i Excel
 • Filtrering, sökning, sortering och rensning av data
 • Olika data format och import/export av data
 • Datatyper
 • Visualisering av data med tabeller och grafer
 • Deskriptiv dataanalys (grundläggande statistik)
 • Grundläggande sannolikhetslära och fördelningar
 • Konfidensintervall
 • t-test

Tidtabell:

v.44 Tisdag 31.10 kl 16.30-17.30. Tema: Introduktion
v.45 Tisdag 7.11 kl 16.30-19. Tema: Datahantering
v.46 Tisdag 14.11 kl 16.30-19. Tema: Deskriptiv statistik och visualisering
v.47 Tisdag 21.11 kl 16.30-19. Tema:  Fördelningar
v.48 Tisdag 21.11 kl 16.30-19. Tema: Konfidensintervall och t-test
v.49 Eget arbete med grupparbete
v.50 Tisdag 12.12 kl. 16-30-19.00. Tema: Presentation av grupparbete

___________________________________________________________________________________________

Datadrivet beslutsfattande, 5 sp

Kursansvarig: Ray Pörn & Mats Braskén

Tidpunkt: 1.1-10.3.2024

Mål

Studerande:

 • Att utrusta studeranden med förståelse och metoder för beslutsfattande i affärs- och ledarskapssammanhang.
 • Identifiera, analysera och utvärdera en organisations interna och externa data för att underlätta en mer robust beslutsprocess.
 • Att tillhandahålla metoder för att både hantera och dra nytta av data.
 • Att introducera Excel-verktyg som används för både prediktiv och preskriptiv analys.

Innehåll: 

 •  Beslutsfattande baserat på kvantitativa data
 • Mervärdet av data och dataanalys
 • En organisations eller ett företags informationsflöde: marknad, affärer, kunder, makroflöden
 • Hur man samlar in, validerar, beskriver, analyserar och tolkar data
 • Beskrivande, prediktiva och preskriptiva beslutsmodeller

____________________________________________________________________________________________

Artificiell intelligens för ledarskap och affärsutveckling, 5 sp

Kursansvarig: Ray Pörn & Mats Braskén

Tidpunkt: 1.4-31.5.2024

Mål

Studerande:

 • Syftet med kursen är att introducera artificiell intelligens (AI) och maskininlärning (ML) speciellt för tillämpningar inom ledarskap, näringsliv och affärsutveckling.
 • Studeranden kommer att få insikter i arbetsflödesprocessen som börjar med problemidentifiering och datainsamling, fortsätter med val av lämpliga AI-verktyg och slutar med en utvärdering av resultaten.
 • Under kursen ges studeranden möjlighet att diskutera lärdomar av ett problem från den egna dagliga arbetsmiljön.

Innehåll:

 • Introduktion till AI och ML
 • Aktuella tillämpningsområden för AI och ML
 • Det mervärde som AI och ML kan ge till ledarskap och affärer
 • Prediktiva, klassificerings och generativa modeller för AI och ML
 • Metoder och verktyg används inom AI och ML
 • Utvärdering av resultaten av AI och ML
 • Etiska och juridiska aspekter av AI

 

Lediga platser

Ja

Kursspråk

Svenska

Tidpunkt

26.10.2023 - 31.05.2024

Kursavgift

Ingen avgift