Permakultur och regenerativt jordbruk – teori och praktik, 30 sp

Målgrupp:
Kurshelheten Permakultur och regenerativt jordbruk - teori och praktik (30 sp) riktar sig till de som vill leva självhushållande, skifta fokus till mer hållbar odling och djurhållning.
Kursen riktar sig även till de som vill försörja sig genom mångformigt företagande på landsbygden eller lära sig mer om permakultur och regenerativt jordbruk i allmänhet.
Studiehelheten riktar sig alltså till personer med eget intresse att få insikt i teorierna kring, och tillämpa permakultur och regenerativt jordbruk i praktiken.

 

Innehåll:
Kurshelheten består av följande kurser:

 • Introduktion till permakultur och regenerativt jordbruk, 5 sp
 • Områdesanalys och -planering, resurser och deras flöden, 5 sp
 • Praktiska tillämpningar av permakultur och regenerativt jordbruk, 5 sp
 • Förädling, förvaring och försäljning av råvaror, 5 sp
 • Mångformigt företagande i lokala livsmedelssystem, 5 sp
 • Individuellt utvecklingsarbete – egen plan för permakultur och regenerativt jordbruk, 5 sp

 

Lärandemål:
Studerande

 • känner till och förstår centrala begrepp inom permakultur och regenerativt jordbruk.
 • känner till och kan använda GIS som verktyg för att visualisera, analysera och planera.
 • känner till olika praktiska tillämpningar inom permakultur och regenerativt jordbruk.
 • känner till hur man förädlar råvaror hantverksmässigt och hur jordmån och sort påverkar livsmedelsegenskaper.
 • känner till olika förvaringsmetoder.
 • känner till kraven som livsmedelslagen ställer för försäljning av råvaror och förädlade produkter.
 • känner till vad som kännetecknar ett hållbart livsmedelssystem.
 • känner till olika typer av alternativa matnätverk och förstår fördelarna med lokala livsmedels- och ekonomiska system.
 • känner till grunderna gällande lönsamhet, kundcentrering och marknadsföring.
 • känner till olika verksamhetsmodeller och företagsformer.
 • har gjort ett utvecklingsarbete med de egna planerna för odling, förädling och försäljning.

 

Språk:
Undervisningsspråket är svenska, men studielitteratur och -material kan vara också på andra språk.
Det är möjligt att göra inlämningsuppgifter och det egna utvecklingsarbetet på svenska, finska eller engelska.

Kursförverkligande:
Kurshelheten genomförs som flerformsstudier via Moodle och Teams.
Studierna motsvarar ungefär 10 arbetstimmar / vecka och pågår i 1,5 års tid.

Studietid:
Utbildningen pågår 1.10.2021-30.4.2023.

Kostnader:
400€, indelat i 4 rater. I rat/termin.
Deltagarna bekostar och arrangerar själva eventuell kurslitteratur, kartor, ritningar och provtagningar.
Studerande står även för de kostnader som uppstår vid närstudietillfällen, studiebesök och seminarier.

Läs om avgifter och praktiska frågor inom Öppna YH via följande länk:
https://www.novia.fi/utbildning/kontinuerligt-larande/oppna-yh

Närstudieträffar hålls online via Teams en tisdagskväll (kl. 18-19.30) per månad.
Under det första läsåret hålls närstudieträffar följande datum:
5.10.2021, 9.11.2021, 7.12.2021,
11.1.2022, 8.2.2022, 8.3.2022, 5.4.2022 och 10.5.2022.
Datum för andra läsårets närstudieträffar meddelas senare.

I kurshelheten ingår ett seminarium 7-8.6.2022 och ett seminarium våren 2023 som kräver närvaro på plats.
Studiebesök genomförs i den egna regionen under våren-sommaren 2022.

Bedömning:
Godkänd / Underkänd.
För godkänd prestation krävs inlämnade och godkända uppgifter, aktivt deltagande i närstudieträffar och aktivt deltagande i diskussioner med andra studerande.

Bakgrundskunskaper:
Inga förkunskapskrav.

Utrustning:
Studerande behöver ha tillgång till dator med internetuppkoppling, samt högtalare och mikrofon (gärna headset).

Länk till kursen i Novias studieguide: 
https://studieguide.novia.fi/index.php/sv/122024/sv/13668/%C3%96H21-PK-BE/year/2021

 

Kontaktperson:
Heidi Barman-Geust, 044-449 8101, heidi.barman-geust@novia.fi

Kursspråk

Svenska

Tidpunkt

01.10.2021 - 30.04.2023

Kursavgift

400€, indelat i 4 rater. I rat/termin +ev. tilläggskostnader

Bilagor

flyer