Flexibelt till Tradenom

Siktar du på att bli tradenom men önskar en mer flexibel lösning att ta dig i mål?
Flexibelt till tradenom med start hösten 2022 är kanske det du söker!


Här erbjuder vi: 

SNABBA OCH FLEXIBLA STUDIER PÅ DISTANS VIA ÖPPNA YRKESHÖGSKOLAN


Du kan börja på genast, via öppna yrkeshögskolan, och läsa de moduler du behöver. 
Du hittar närmare information om kurser vi erbjuder under läsåret 2022-2023 och tidtabeller nedan.
Efter minst 30 avlagda studiepoäng kan du söka in via separat antagning för examensstudier eller välja att studera vidare inom Öppna YH.

Om du bara vill fortbilda dig genom att läsa separata kurser går det också bra. 

Studieupplägget för tradenomexamen
För tradenomexamen krävs 210 studiepoäng. Dessa består av grundstudier, yrkesstudier och inriktade yrkesstudier. Dessutom ska man också ha praktik, valfria studier, forsknings- och utvecklingsmetoder samt ett examensarbete.

Vi tar tillvara tidigade studier och erfarenhet
Inom utbildningen flexibelt till tradenom kan vi ta till vara det mesta av dina tidigare studier och relevant arbetserfarenhet samt omsätta det i studiepoäng. Vi gör en individuell studieplan för dig beroende på vad du redan studerat och vad du har för arbetserfarenhet. Vi validerar tidigare studier så att du inte behöver gå hela kurser i ämnen du redan behärskar. Det betyder att du kan förkorta din studietid om du har mycket studier och erfarenhet bakom dig.

Du kan välja att fördjupa dig inom ekonomiledning eller kommunikation.
Kurserna inom inriktade studierna kräver dock förkunskaper från grund- och yrkesstudier för att kunna ta till sig kursinnehållet. Relevant arbetserfarenhet eller tidigare studier räknas också som förkunskaper.

Avgifter:
100 euro per termin.

---------------- 

(Scrolla ner för att se de kurser som pågår våren 2023)

Introduktion till högskolestudier 1 sp FEV18TB01

Självstudiekurs

Lärare: Anna-Lena Berglund

Mål

Studerande:

 • Studerande känner till sin egen högskola, sin bransch och reflekterar över sina karriärmöjligheter.
 • Studerande besitter de studiefärdigheter som krävs för studier vid högskola, inser sin roll som studerande samt kan arbeta i team med andra.

Innehåll:                                                                                                 

 • Högskolans olika tjänster
 • Branschkännedom och personliga karriärmål
 • Studieteknik
 • Teambuilding 

 

IT-verktyg 5 sp FEV18TB03

Självstudiekurs

Lärare: Katarina Sandström 

Mål

Studerande:

 • Känner till Novias IT-tjänster
 • Kan använda textbehandlingsprogam
 • Kan grunderna i att använda ett kalkyleringsprogram
 • Kan använda program för att visualisera muntliga presentationer
 • Har förståelse för databashantering

Innehåll:

 • Novias IT-tjänster och nätverk
 • Textbehandlingsprogram
 • Kalkylprogram
 • Presentationsprogram
 • Databaser 

 

Ekonomi och företagsamhet 5 sp FEKÅ19TPE03

Självstudiekurs

Lärare: Thomas Sabel

Mål

Studerande:

 • Inser betydelsen av en kundorienterad affärs- eller verksamhetsidé.
 • Kan använda verktyg för affärs- och verksamhetsutveckling.
 • Känner till etableringsprocessen för företag och föreningar i Finland.
 • Förstår vad ett entreprenöriellt förhållningssätt innebär.
 • Kan koppla hållbarhet till affärsutveckling.

 

Marknadsföringens grunder 5 sp FEKÅ19TPE05

Självstudiekurs

Lärare: Kim Friman

Mål

Studerande:

 • Behärskar grundläggande teori inom marknadsföring.
 • Förstår hur man skapar värde för kunden.
 • Vet hur man genomför kundsegmentering.
 • Kan välja rätt kanaler för att nå målgruppen med sitt budskap.

 

Att leda kundrelationer 5 sp FEKÅ19KM01

Självstudiekurs

Lärare: Johanna Tidström

Mål

Studerande:

 • Vet hur man tillämpar teoretiska modeller och processer för utveckling av kundrelationer.
 • Kan analysera och utveckla kundlönsamhet.
 • Förstår vikten av att använda informationssystem för att hantera kundrelationer.
 • Kan utveckla ett kundfokuserat värdeerbjudande.

 

Projekthantering 3 sp FE21FL01

Självstudiekurs, kursen öppnar 1.10.2022

Lärare: Rolf Gammals

Mål

Studerande:

 • Vet hur man planerar, genomför, rapporterar, presenterar och utvärderar projekt
 • Kan använda verktyg inom projektplanering och -hantering
 • Förstår betydelsen av att man delar kunskap inom projektgruppen
 • Kan utföra en riskanalys och uppgöra en åtgärdsplan
 • Kan organisera projektgruppens verksamhet enligt uppdragsgivarens beställning och målsättningar
 • Tar ansvar för sin egen aktivitet och handlar i enlighet med överenskomna tillvägagångssätt

Innehåll:

 • Projektrelaterad terminologi
 • Projektmodeller och agila metoder
 • Verktyg inom projektplanering
 • Projektdokumentation
 • Genomförande av projekthelhet

 

Kurser med schemalagda onlineföreläsningar:

Våren 2023

Forsknings- och utvecklingsmetoder 5 sp (FE21FL02)

Lärare: Annemari Andrésen

Online måndag 9.1.2023 kl 16-18 samt tisdagar 7.3., 14.3 och 21.3. kl 16-18, resten eget arbete

Mål:

Studerande:

 • förstår och kan tillämpa forskningsprocessens olika steg
 • kan använda lämplig forsknings- och utvecklingsmetod
 • kan skriva vetenskaplig text
 • kan kritiskt välja ut källor och lär sig hur man skriver vetenskaplig text
 • kan sammanställa en forskningsplan

 

Bildhantering och rörlig media 5 sp (FE21FLB01)

Lärare: Linda Jönn

Online onsdagar 8.3.-11.5.2023 kl 16-18.

Mål:

Studerande:

 • kan redigera bilder med ett bildhanteringsprogram
 • kan producera grafik med ett program för grafisk design
 • kan producera och editera videomaterial
 • kan producera publikationer med ett ombrytningsprogram
 • förstår hur webbteknik fungerar och kan producera webbsidor

 

Nationalekonomi 3 sp (FEV18AF204)

Lärare: Ralf Lillbacka 

Online intro 16.1.2023 kl 16-18, resten självstudier

Mål: studerande förstår hur samhällsekonomin påverkar företagens verksamhet samt känner till nationalekonomiska begrepp och teorier.

 

Intern redovisning och budgetering 5 sp (FEKÅ19LF02)

Lärare: Rolf Gammals

Online onsdagar 11.1.-15.2.2023 kl 14.30-16.30

Mål:

Studerande:

 • förstår grundförutsättningarna för en lönsam affärsverksamhet.
 • kan uppgöra grundläggande bidragskalkyler och kalkylera fram relevanta nyckeltal.
 • känner till principerna för kostnadsbaserad, konkurrentbaserad och kundbaserad prissättning.
 • förstår budgeteringens roll i verksamhetsplaneringen.
 • kan uppgöra och analysera resultat-, likviditets- och balansbudget.

 

Finansiering och investering 3 sp (FEV18FO05)

Online torsdagar 13.4.-18.5.2023 kl 16-18

Lärare: Jörgen Strid

Mål:

Studerande

 • känner till finansierings- och värdepappersmarknadens verksamhet samt de centrala finansieringsinstrumenten
 • kan uppgöra investerings- och finansieringskalkyler
 • känner till riskhanteringen och dess betydelse vid finansierings- och investeringsbeslut

 

Marknadsanalys och statistik 5 sp (FE21FLFO01)

Lärare: Annemari Andrésen och Ray Pörn

Online tisdagar 28.3.-16.5.2023 kl 16-18

Mål:

Studerande:

 • behärskar processen och verktygen för att praktiskt kunna genomföra en marknadsanalys
 • kan presentera resultatet av en marknadsanalys
 • känner till vanliga grundbegrepp inom statistik och sannolikhetslära och behärskar enkla beräkningar
 • kan läsa och ta fram data ur statistik och utnyttja den i marknadsanalys
 • känner till grunderna om diskreta och kontinuerliga fördelningar samt deras praktiska användning
 • känner till grunderna i statistiska skattningar samt begrepp som osäkerhet och konfidensintervall

 

Liike-elämän suomi 2 (FE21FLKO02) 3 sp

Lärare: Sanna Nygård 

Online måndagar 23.1.-13.3.2023 kl 16-18

Mål:

Studerande:

 • kan muntligen och skriftligen behandla ämnen som rör den egna branschen
 • behärskar det centrala ordförrådet inom den egna branschen
 • behärskar de branschtypiska kommunikationssituationerna
 • klarar av att skriva och presentera centrala dokument på professionell finska, är medveten om stilskillnader och kan använda olika stilar i kommunikation
 • kan förstå det centrala i olika artiklar, texter och nyheter som relaterar till det egna yrkesområdet
 • uppvisar sådana kunskaper i finska som enligt lagen (424/2003) krävs av offentligt anställda och bör visa nöjaktig (vitsordet 1, 2 eller 3) eller god (vitsordet 4 eller 5) förmåga att använda finska i tal och skrift

Förkunskaper: Liike-elämän suomi 1 eller motsvarande kunskapsnivå

 

Business English 2 (FEV18KO05) 3 sp

Lärare: Terese Herrgård-Backlund

Online måndagar 20.3.-29.5.2023 kl 16-18

Mål:

Studerande:

 • kan på ett professionellt sätt kommunicera muntligt och skriftligt i de situationer som uppkommer i arbetslivet.
 • har kännedom om central terminologi inom sitt eget område och kan tillgodogöra sig det huvudsakliga innehållet i facklitteratur i sin bransch.
 • förhåller sig positivt till att utveckla sina receptiva och produktiva språkkunskaper och känner de relevanta verktygen därtill.
 • är medveten om kulturella skillnader i internationella sammanhang.

Förkunskaper: Business English 1 eller motsvarande kunskapsnivå

 

Inriktning Digital kommunikatör, våren 2023:

Media Management 5 sp (FE21DK07)

Lärare: Anna Bertills 

Online tisdagar 10.1.-21.2.2023 kl 16-18

Mål:

Studerande:

 • utvecklar analytiska kunskaper för att förstå medieutvecklingen
 • förstår digitalisering och medialisering och hur kulturella, politiska och ekonomiska villkor inverkar på medier och kommunikation.
 • har kunskap i utveckling, planering och ledning av digital marknadsföring.
 • har kunskap om hur man granskar och producerar texter i olika sammanhang och för olika syften som: pressmeddelanden, kommunikationsplaner, webbtexter och texter för sociala medier.

 

Inriktning Ekonomiförvaltning:

Olika organisationsformer i redovisningen 5 sp (FEV18EB01)

Lärare: Cilla Salo 

Online torsdagar 12.1.-6.4.2022 kl 16-18

Mål:

Studerande:

 • kan särskilja de olika typerna av organisationer och förstår likheter och olikheter i bokföringen och bokslutet
 • kan planera och uppgöra bokslut för enskild näringsidkare, personbolag, aktiebolag, andelslag, bostadsaktiebolag, föreningar och stiftelser
 • kan genomföra transaktioner gällande viss bolagsform, t.ex. emissioner, dividendutdelning, likvidation, disponentuppgifter
 • känner till effekterna av byte av bolagsform
 • känner till vad som skiljer offentliga sektorns bokföring från affärsbokföringen

Förkunskaper: Affärsredovisningens grunder

Kontaktperson för Flexibelt till tradenom:
Anna-Lena Berglund, anna-lena.berglund@novia.fi 

 

Course languages

Swedish

Dates

01.06.2022 - 31.07.2023

Price

AT 100,00 € / ST 100,00 €