Infrarakentamisen täydennyskoulutus 120 op / Fortbildning i infrabyggande , 120 sp /

Novian ammattikorkeakoulu on ruotsinkielinen korkeakoulu, mikä tarkoittaa, että hallintojärjestelmät ja yleiset informaatiot toimitetaan ruotsiksi ja englanniksi.

Scrolla ner för svensk text

_____________________________

Infrarakentamisen täydennyskoulutus, 120 op

Tausta 
Opetushallituksen ennusteiden mukaan infra-ala tarvitsee 25 000 uutta ammattikorkeakoulututkinnon suorittanutta työntekijää lähimmäisten 15 vuoden aikana. 

Koulutuksen kohderyhmä 
Ensisijainen koulutuksen kohderyhmä on infra-alan jo työnjohdossa tai suunnittelussa toimivia henkilöitä tai niitä jotka muuten ovat kiinnostuneita infra-alan uramahdollisuuksista. Opinnot eivät edellytä aikaisempaa infra-alan kokemusta. 

Tavoite 
Koulutuksen tavoitteena on infra-alan projektinjohtajien, työnjohtajien ja suunnittelijoiden tarpeen tyydyttäminen. Opinnot voivat olla osaa infra-alan rakennusmestarin tai insinöörin korkeakoulututkintoa.  

Jatkokoulutuksen jälkeen opiskelija voi hakea opiskeluoikeutta rakennusmestariksi (AMK) tai rakennusinsinööriksi (infra). 

Sisältö
Jatkokoulutus käsittää 120 opintopistettä (op), noin 25 kurssia kahden vuoden aikana.
Perusopinnot edellyttävät riittävän hyvät perusmatematiikan taitoja.
Jatkokoulutuksen perusopinnot ja ammattiopinnot ovat suunniteltuja niin että ne vastaavat infra rakennusmestaritutkinnon opetussuunnitelmaa. 

Alustava opintojen aikataulu (esimerkkejä kursseista ja ajoituksesta) 

Syksy 2021 (25 op):
Johdatus korkeakouluopintoihin, matematiikka, fysiikka, betonitekniikka, tietojenkäsittely, CAD, maanrakennustekniikka 

Kevät 2022 (25 op):
Infra tuotantotekniikka, mittaustekniikka, rakennusmekaniikka 

Kesä 2022 pakollinen harjoittelu 10 op 

Syksy 2022 (25 op):
InfraBIM, infra työmaatekniikka, infra työjohdon kursseja 

Kevät 2023 (25 op):
Tie- ja katutekniikka, vesirakennus, tarjouslaskenta, hankintatoimi ja sopimukset 

Kesä 2023 pakollinen harjoittelu 10 op 

Koulutuksen kesto 
Opetus alkaa 16.8 2021 ja päättyy 31.7.2023.  

Opinnot ovat suunniteltu siten että opintojen ohella opiskelija voi olla työssä.  
Opetus on pääsääntöisesti etäopetusta, johon liittyy omatoimisesti suoritettavia oppimistehtäviä, kuitenkin siten että joka toinen kuukausi on pakollinen lähiopetusviikko (ma-pe) Vaasassa.
Opetustahti on intensiivinen, joka edellyttää, että opiskelijalla on riittävästi aikaa keskittyä opintoihin työn ohella. 

Kieli:
Koulutuksen kurssit ovat tarjolla sekä suomen- että ruotsinkielellä 


Opinto-oikeuden haku: 

Hakuaika on 30.4. – 30.8.2021.  
Haku suoritetaan tämän webportaalin kautta.
Hakuprosessiin kuuluu myös elokuun lopussa oleva haastattelu. Opintojen alussa suoritetaan matematiikan tasokoe (perjantaina 20.8), jolloin arvioidaan valmentavan matematiikka kurssin järjestämisen tarpeellisuutta.

Hakemukseen tulee liittää: (Ilmoituksen liitteenä pdf muodossa)

 • Henkilökohtainen saatekirje missä hakija perustelee miksi hän on koulutukseen sopiva. 
 • CV
 • Edellisten koulutuksien ja työtodistusten kopiot 


Hyväksymisen valintaperusteet
Vaatimus: 

Korkeakouluopintoja mahdollistava toisen asteen koulutuksen tutkinto (ammattiopisto, lukio)
Haastattelu (toukokuun lopussa) 
Pisteitä annetaan seuraavasti: 
- Korkeakoulutason opintoja (1-6p, 60 op: 3p, 120 op tai enemmän: 4 p, korkeakoulututkinto: 6 p) 
- Työkokemus infra- tai siihen läheisesti liityviltä alata. (1 v: 4 p, 2 v: 5 p, 3 v tai enemmän: 5 p) 
- Aiempia infa-alaan liittyviä jatkokoulutuksia (1 p) 
- Muu painava syy, esim. uudelleen koulutukseen tai yrittämiseen liittyvä tarve (3 p) 
 

  
Opinnot ovat maksuttomia, mutta eivät oikeuta opintososiaalisiin etuihin. 

 

Tiedustelut ja yhteyshenkilö: 
Tom Lipkin, tom.lipkin(a)novia.fi 
Puh: +358447805577 

____________________

 

Fortbildning i infrabyggande , 120 sp

Bakgrund
Enligt Utbildningsstyrelsens prognoser kommer infrabranschen att behöva 25000 nya arbetstagare med yrkeshögskoleexamen inom de närmaste 15 åren.

Målgrupp för fortbildningen
Primär målgrupp är personer inom infrabranschen som jobbar eller vill jobba med arbetsledning eller projektering. Studierna förutsätter inte tidigare erfarenhet av branschen.

Målsättning
Fortbildningens målsättning är att avhjälpa bristen av projektledare, arbetsledare och planerare inom infrabranschen. Studierna kan utgöra delar av högskoleexamen för byggmästare eller ingenjör inom infrabranschen.
Efter avlagd fortbildning kan studerande ansöka om studierätt till byggmästar- (YH) eller ingenjörsexamen.

Innehållsbeskrivning
Fortbildningen omfattar 120 studiepoäng fördelat på 25 kurser under 2 år.
Grundstudierna förutsätter tillräckliga baskunskaper i matematik.
Fortbildningen omfattar grundstudier och fackkurser enligt läroplan för infrabyggmästare. 

Preliminärt studieupplägg (exempel på kurser och periodisering) 

Hösten 2021 (25 sp):
Introduktion till högskolestudier, matematik, fysik, betong- och datateknik
CAD, jordbyggnadsteknik.

Våren 2022 (25 sp):
Produktionsteknik inom infra, mätningsteknik, byggnadsmekanik

Sommaren 2022 ska innehålla 10 sp praktik

Hösten 2022 (25 sp):
InfraBIM, arbetsplatsteknik och arbetsledningskurser inom infra 

Våren 2023 (25 sp):
Väg- och gatuteknik, vattenbyggnad, offertberäkningar, upphandling och avtal

Sommar 2023 ska innehålla 10 sp praktik

Tider
Studierna inleds 16.8.2021 och avslutas 31.7.2023.
Studieupplägget lämpar sig för studier vid sidan av arbete.
Undervisning ordnas i regel som distansstudier och självstudieuppgifter samt varannan månad en vecka studier (må-fre) med obligatorisk närvaro på campus i Vasa.
Studietakten är intensiv och förutsätter möjlighet att koncentrera sig på studierna vid sidan av jobb.

Språk:
Kursen ges på svenska och finska

Ansökan om studieplats
Ansökningstid 30.4. – 30.8.2021.
Ansökan görs via denna webbportal och antagning baseras intervju som utförs i slutet av augusti.
Vid studiestart ordnas ett nivåtest i matematik (fredag 20.8) för att klarlägga behovet av förberedande matematikkurs.
Sökande kallas till nivåtest på basen av tidigare erlagda studier i matematik.

Ansökan bör innehålla: (bifogas till anmälan som bilaga i pdf format)

 • Individuellt motivationsbrev med motiveringar till att få delta i fortbildningen
 • CV
 • Betygskopior från utbildningar och arbetsplatser

Kriterier för antagning
Krav:

 • Examen från andra stadiet vilken ger kompetens för högskolestudier
 • Deltagande i intervju (slutet av maj)

Poäng ges för:

 • Studievana på högskolenivå (1-6 p) 60 sp: 3 poäng, 120 sp eller mera: 4 p, högskoleexamen 6 p)
 • Arbetserfarenhet inom infrabyggande eller närstående branscher (1 år: 4 poäng, 2 år: 5 p, 3 år el. mer: 6 p)
 • Tidigare branschrelaterade fortbildningar (1 p)
 • Andra vägande skäl  t.ex. behov av omskolning eller företagsverksamhet (3 p)

 

Fortbildningen genomförs med bidrag från undervisnings- och kulturministeriet.
Studierna är avgiftsfria,
men berättigar inte till studiesociala förmåner. 

 

Kontaktperson:
Tom Lipkin, tom.lipkin(a)novia.fi
mobil: +358447805577  

_______________

 

 

Course languages

Finnish, Swedish

Dates

20.08.2021 - 31.07.2023

Price

No fee